Lesreglement

INSCHRIJFBEPALINGEN

Artikel 1.
Het volgen van trainingen is alleen mogelijk als lid van LTC Rackets Berghem.
Artikel 2.
De tennislessen bij LTC Rackets Berghem worden verzorgd door Tennisschool Sport Events.
Artikel 3.
Een lesuur duurt 50 minuten, een half lesuur duurt 25 minuten.
Artikel 4.
De leraar geniet in principe 10 minuten pauze nadat hij/zij 50 minuten les heeft gegeven. Deze tien minuten worden door de cursisten gebruikt voor de warming-up en/of cooling-down.
Artikel 5.
Inschrijving geeft niet automatisch recht op plaatsing. Inschrijvingen na de sluitingsdatum worden geplaatst op een wachtlijst. Plaatsing in een lesgroep is dan alleen nog mogelijk, indien er ruimte is in een lesschema van een trainer én er, naar het oordeel van Tennisschool Sport Events en de trainingscoördinator van LTC Rackets, een zinvolle groepssamenstelling mogelijk is.
Bij onvoldoende aanmeldingen kunnen programma’s komen te vervallen.
De kans bestaat dat u niet kunt worden ingedeeld in een groep met de door u gewenste groepsgrootte, bijvoorbeeld door een tekort aan leerlingen. Uiteraard wordt in dat geval ook het aantal lessen of de prijs van de lessenreeks evenredig aangepast.
Een incomplete groep wordt derhalve onder voorbehoud opgestart. In de 3e lesweek volgt dan een overleg tussen trainer/ster en de cursisten op welke manier het kan worden opgelost. Hierna volgt dan de definitieve vaststelling van het aantal lessen en/of de lesprijs.
Bij het indelen houden wij rekening met de volgende aspecten:
– Indelen gebeurd zoveel mogelijk op niveau en beschikbaarheid
– Er wordt (voor zover mogelijk) rekening gehouden met persoonlijke voorkeur.
Artikel 6.
De lessen worden gegeven, op in overleg met de trainingscoördinator van LTC Rackets Berghem vast te stellen tijdstippen, met een onderbreking van de (meeste van de) reguliere basisschoolvakanties en de erkende Nederlandse feestdagen. Het lesschema wordt aan het begin van het seizoen definitief vastgesteld (met daarin opgenomen de vakanties en de feestdagen).
Artikel 7.
Door het insturen van het ingevulde inschrijfformulier geeft de cursist zich definitief op voor de cursus van 17 weken en machtigt hij/zij zijn/haar ouder/verzorger tevens Tennisschool Sport Events middels een eenmalige automatische incasso om het lesgeld te incasseren. Nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u een mail met als bijlage een incasso machtiging. Deze machtiging dient eenmalig ingevuld, ondertekend en geretourneerd te worden.

AFWEZIGHEID/VERVALLEN VAN LESSEN

Artikel 8.
Bij uitval van lessen vanwege slechte weers- en/of baanomstandigheden geldt de regel: twee volledig vervallen lessen geven recht op één inhaal les, met een maximum van 2 inhaallessen per cursus.
Eenmaal begonnen lessen worden niet ingehaald.
Artikel 9.
Voor junioren geldt hetzelfde als in artikel 8 genoemd. Wel kan de trainer/ster besluiten om bij uitval vanwege slechte weersomstandigheden een alternatieve les te geven (zoals bijv. conditietraining, theorieles, enz.). Deze lessen gelden niet als ‘vervallen lessen’. Het bepaalde in artikel 8 is hierop dus niet van toepassing.
Artikel 10.
Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training:
1. op de gebruikelijke tijd worden verzorgd door een vervangende trainer, met geldige KNLTB-licentie óf
2. op een, in overleg met de trainingscoördinator van LTC Rackets Berghem, nader te bepalen tijdstip worden ingehaald.
Artikel 11.
Ziekte of afwezigheid van een cursist heeft geen invloed op het door de cursist verschuldigde lesgeld. Het bewuste leslesuur komt voor de zieke of afwezige leerling te vervallen.
Artikel 12.
Indien een cursist verhinderd is, wordt hij/zij geacht dit vroegtijdig te melden bij de trainer.
Artikel 13.
De lessen die zijn uitgevallen, om een andere reden dan het wegblijven van de leerling (art. 9) of de in art. 6 omschreven uitvallessen, zullen zoveel mogelijk worden ingehaald aan het einde van de cursus op hetzelfde tijdstip of op dagen dat iedereen beschikbaar is. Dit is helaas niet altijd mogelijk en het kan voorkomen dat de les wordt ingehaald op een andere dag en een ander tijdstip dan de oorspronkelijke lesdag
Artikel 14.
Indien betaling van het lesgeld niet mogelijk is, kan Tennisschool Sport Events, op aangeven van  L.T.C. Rackets, deelname aan de les(sen) uitsluiten tot het moment dat het lesgeld alsnog is voldaan. Deze vervallen (les)sen kan de cursist achteraf niet inhalen.

KWALITEIT

Artikel 15.
Tennisschool Sport Events zal er alles aan doen de kwaliteit van de lessen op een verantwoord niveau te houden.
Artikel 16.
De trainer zal, behalve aan speltechnische en speltactische facetten, ook aandacht besteden aan zaken als sportief gedrag op en rond de baan plus elementaire regels van sporthygiëne en blessurepreventie.
Artikel 17.
Tennisschool Sport Events zal naar beste eer en geweten de groepsindelingen vaststellen. Tussentijdse wijzigingen in de groepssamenstelling kunnen worden doorgevoerd indien Tennisschool Sport Events dit wenselijk acht. De betreffende cursisten worden hiervan vroegtijdig op de hoogte gebracht door Tennisschool Sport Events. De tussentijdse wijzigingen zullen worden voorgelegd en/of medegedeeld aan de trainingscoördinator.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 18.
De cursist kan een aan hem/haar te geven les niet overdragen aan een derde, met uitzondering van het bepaalde in artikel 16.
Artikel 19.
Bij voortijdige beëindiging van de cursus door een cursist, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie plaats van het resterende lesgeld. In het geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk om de lessen over te dragen aan een derde, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer. Een eventuele financiële regeling tussen de vertrekkende en de komende cursist wordt in onderling overleg tussen hen vastgesteld. Tennisschool Sport Events en LTC Rackets Berghem hebben hier geen bemoeienis mee.
Artikel 20.
Het volgen van tennislessen is voor eigen risico. LTC Rackets Berghem en Tennisschool Sport Events kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen.
Artikel 21.
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, neem contact op met de trainer Thijs Gielis; 06-48259223 (tijdens de lessen niet bereikbaar!) mail: th.gielis@home.nl  of Frank Cornelese mail: frank@sport-events.nl namens Tennisschool Sport Events
Artikel 22.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Tennisschool Sport Events, indien mogelijk na overleg met de trainingscoördinator van LTC Rackets Berghem.