Contributie

Ledenadministratie: Andrea Raijmakers, Pachthoeve 40, 5351 RR  Berghem
Telefoon: 06-33133043  |  E-mail   : ledenadministratie@ltcrackets.nl

 —————————————————————————————————————–

Lidmaatschap

Het lidmaatschap bij LTC Rackets is voor een kalenderjaar van 1 januari t/m 31 december.

Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, moet u dat vóór 1 december van het lopende

verenigingsjaar schriftelijk (per post of email) doen bij de ledenadministratie van LTC Rackets.

Anders loopt het lidmaatschap nog een heel kalenderjaar door! De ontvangst van uw

opzegging wordt binnen 2 weken aan u bevestigd. Zorg bij afmelding ook zelf voor een

bewijsstuk van uw tijdige opzegging bij de ledenadministratie van LTC Rackets.

 

Contributies kalenderjaar 2021          Inschrijfgeld  Borg pasje  Borg bardienst

Senior               €        137,50                 €     12,00       €     10,00      €    40,–

Aspirant            €          100,00                 €     12,00       €     10,00             nvt

Pupil                 €          80,00                 €     12,00       €     10,00             nvt

Competitiebijdrage is alleen verschuldigd wanneer ook competitie wordt gespeeld en geldt per onderdeel waarvoor wordt ingeschreven (voorjaar- en/of najaar- en/of wintercompetitie).

Alle aan LTC Rackets verschuldigde bedragen (contributies, borg, inschrijfgeld, competitiebijdrage, afkoop bardienst) worden automatisch SEPA geïncasseerd.

Doorlopende SEPA machtiging

Door ondertekening van het aanmeldingsformulier geeft u toestemming aan  LTC Rackets om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van LTC Rackets

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.

Borg pasje

Het park van LTC Rackets is beveiligd. De toegang tot ons park is gekoppeld aan de ledenpas.

Bij beëindiging van het lidmaatschap moet de ledenpas bij de ledenadministratie

worden ingeleverd en wordt de borgsom daarna binnen 1 maand teruggestort.

 

Bardienst

LTC Rackets is een vereniging die draaiend wordt gehouden door haar eigen leden. Door velen wordt dan ook hard gewerkt om, sportief en gezellig, vele activiteiten te ontplooien. Van alle leden wordt een actieve bijdrage gevraagd. Seniorleden (vanaf 18 tot en met 67 jaar) vragen wij daarom twee keer per seizoen als gastvrouw of gastheer optreden in ons clubhuis, door bardiensten te draaien. U bent tevens verplicht de instructie verantwoord alcohol schenken te doen en af te sluiten met een certificaat (dat kan via de online cursus op: www.nocnsf.nl/iva in maximaal 1 uur).

 

1 Senioren zijn zij die op 1 januari 2021 17 jaar of ouder zijn.

2 Junioren zijn zij die op 1 januari 2021 de leeftijd hebben van 14, 15 of 16 jaar.

3 Aspirant Junioren zijn junioren die op 1 januari 2021 de leeftijd hebben van 11, 12 of 13 jaar.

4 Aspiranten zijn zij die op 1 januari 2021 de leeftijd van 11 jaar nog niet hebben bereikt.