IVA-certificaat/bardienst

Beste leden,

Met ingang van 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken verhoogd naar 18 jaar. Met een nieuwe wet werden gemeenten verplicht regels op te stellen voor paracommerciële instellingen (verenigingen en stichtingen) met als doel oneerlijke concurrentie en drankmisbruik tegen te gaan.
Met ingang van 1 januari 2014 zijn volgens een verordening van de gemeente dan ook de volgende regels van kracht met betrekking tot schenktijden en bijeenkomsten van persoonlijke aard:

Alcoholhoudende drank mag uitsluitend verstrekt worden gedurende de periode beginnende met één uur voor aanvang en eindigende met twee uur na beëindiging van in ons geval tennisactiviteiten, maar niet buiten de tijden genoemd in de exploitatievergunning, niet voor 12:00 uur en niet later dan 1:00 uur.

Maximaal zes keer per jaar kunnen wij een ontheffing aanvragen voor bijvoorbeeld een jubileum, vrijwilligersavond, kampioenschap of afsluiting van het seizoen.

Er mag geen alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van onze vereniging betrokken zijn.

Daarnaast stelt de Drank- en Horecawet ook nog eisen aan de barvrijwilligers die alcoholhoudende drank schenken.
Deze dienen minimaal 18 jaar oud te zijn en in het bezit te zijn van een IVA-certificaat (Instructie Verantwoord Alcohol schenken). Er mag geen jeugd onder 18 jaar achter de bar of in de keuken komen.  Dit certificaat dient als bewijs dat jij als vrijwilliger gekwalificeerd bent en voldoende kennis hebt over alcohol, de wetgeving en alcoholmisbruik. En dat je ook weet wanneer en hoe “nee“ te kunnen verkopen.

Op de website nocnsf.nl/iva is te lezen wat men dient te weten . Door het invullen van een vragenlijst kan men ook het certificaat halen.

Lees eerst aandachtig de rubriek “Wat je moet weten”.  Ga vervolgens naar de rubriek “Doe de test” om het certificaat te halen. Let op: Het mailadres en de naam van de barverantwoordelijke niet invullen.
Om te slagen dienen 16 van de 20 vragen goed beantwoord te zijn. De test kan men zo vaak doen als men wil. 
Na het behalen van het certificaat graag dit certificaat printen. Het behaalde certificaat of een kopie daarvan inleveren tijdens het afhalen van je ledenpas.  Er zal geregistreerd worden wie het certificaat ingeleverd heeft en alle certificaten zullen in een order, die achter de bar komt te staan, verzameld worden.

Tot slot willen wij nog opmerken dat de gemeenten strenger gaan toezien op de naleving van de Drank- en Horecawet en dat op overtredingen hoge boetes staan, variërend van €1360,- tot €2720,- en in het ergste geval de horecavergunning ingetrokken kan worden. Dit willen wij allen natuurlijk voorkomen.

Wij willen alle leden die bardienst draaien bij voorbaat danken voor hun medewerking.

Het bestuur van LTC Rackets